Na prvom mieste je kvalita

Rozšírili sme certifikáciu STN EN ISO 9001:2016 o vývoj a výrobu dezinfekcií. Sme hrdí, že nové odvetvie je súčasťou komplexu riadenia kvality, a dnes už potvrdené certifikátom. Politika kvality spoločnosti COLLMA je orientovaná procesne, smerom k zákazníkovi a k neustálemu zlepšovaniu. Systém manažérstva kvality je teda obhájený a uplatňovaný v týchto oblastiach:

Vývoj a výroba etiketovacích lepidiel a lepidiel pre papierenský priemysel a produktov pre printový segment. Vývoj a výroba dezinfekcií.

Týmto ĎAKUJEME všetkým kolegom, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na tvorbe a udržiavaní systému a vnášajú ho do praxe.